Research

ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกรมทรัพยากรน้ำ


     ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมดำเนินการโครงการวิจัยกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยจากกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน: พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย 1 ปี (มิถุนายน 2556 – มิถุนายน 2557)

   

     ศูนย์วิจัยฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินการของโครงการวิจัยดังกล่าวให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในเรื่องดังกล่าว

   

   

<< ย้อนกลับ