Research

คณบดีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานมหานครวิชาการ ครั้งที่ 7


     วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในงานประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 7 ที่ในปีนี้จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้เกิดกลยุทธ์และพัฒนาวิธีสอนและวิจัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก อาจารย์ผู้สอนต้องได้รับการประเมินคุณภาพการสอนทุกภาคการศึกษา และต้องพัฒนาหาเทคนิคใหม่มาสู่กระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

<< ย้อนกลับ