Research

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา


     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ให้ความร่วมมือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ณ ห้องประชุมประชานารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยมีภาควิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ร่วมกับ 18 คณะวิชา จาก 14 สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     โดยในวันงานคณบดีได้ส่งคณะตัวแทนเข้าร่วมพิธีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการดำเนินการเครือข่ายทางวิชาการให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) และอาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

<< ย้อนกลับ