Research

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครลงนามความร่วมมือกับ GISTDA


     ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนำโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นำโดย ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ในโครงการ “วิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 2” ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม สทอภ. เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 นำทีมวิจัยโดย ดร. มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ ซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และสามารถช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในด้านเทคโนโลยีอวกาศแขนงนี้ได้

<< ย้อนกลับ