Research

ดร.สมมาตร เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการบินเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน


     ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการบินเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน" ณ สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ซึ่งมีตัวแทนจาก วิทยุการบิน การบินไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาด้วย  โดยมีนักศึกษา และอาจารย์ ของสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมฟังประมาณ 30 คน 

 

<< ย้อนกลับ