Research

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมที่ ม.มหานคร


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเกียรติจาก สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓๖ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิก “โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน” ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ดาวเทียมกับความมั่นคงแห่งชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ตามด้วยการเสวนาเรื่อง “การรับรองปริญญา ตามมาตรฐานการศึกษาว่าด้วย Outcome Based” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อื่นอีก 4 สถาบัน เป็นผู้เสวนา

     จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชม สำนักนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (AI Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ หลังจากนั้น เป็นการเยี่ยมชม “ชุมชนคอยรุดตั๊กวา” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนอิสลามในเขตหนองจอกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชม “โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำหริ โดยมีผู้นำชุมชนที่เป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

<< ย้อนกลับ