Research

วัดอุณหภูมิไปทำไม?


ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร  
อาจารย์ประจำกลุ่มความเชี่ยวชาญ Automation 
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ​

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
5 กุมภาพันธ์ 2561   

          ทุกคนต้องลิ้มรสการเป็นไข้มาแล้วทั้งนั้น อุณหภูมิที่วัดจากคนป่วยด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิด Liquid in glass(เรามักเรียกกันว่า ปรอทวัดไข้) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของความหนักเบาของอาการได้ แม้เชฟกระทะเหล็กผู้ช่ำชองการทำอาหารยังต้องพึ่งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดโลหะคู่(Bimetal) สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิในอาหารบางชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสอาหารขั้นเทพ

          อุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการวัดและเก็บข้อมูลในลักษณะอัตโนมัติ ด้วยความต้องการดังกล่าวจึงต้องมีระบบวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตัววัดอุณหภูมิ(Temperature sensor), ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับค่าจากตัววัด ซึ่งเอาต์พุตจากส่วนนี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อแสดงค่าการวัดและเก็บข้อมูล สำหรับตัววัดที่นิยมใช้ เช่น เทอร์โมคัปเปิล(Thermocouple), PRT(Platinum Resistance Thermometer) และ เทอร์มิสเตอร์(Thermistor)
 

 
          สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้ทดลองระบบวัดอุณหภูมิ ซึ่งประกอบด้วย เทอร์มิสเตอร์, ดิจิทัลมัลติมิเตอร์, ส่วนการสื่อสารชนิด GPIB และ โปรแกรมควบคุมระบบการวัดอุณหภูมิ ซึ่งออกแบบด้วยซอร์ฟแวร์ LabVIEW ทำให้นักศึกษาสามารถดูผลการวัดแบบเวลาจริง(real time)ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังแสดงค่าวิเคราะห์ต่างๆของการวัดอีกด้วย จึงทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 

<< ย้อนกลับ