Research

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย บุญชู  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ​
อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร  

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ​ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
21 เมษายน 2560    

       เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานปิโตรเลียม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารจัดการและสำรองพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัวอย่างที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้แกสธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ นอกเหนือจากนั้น เรายังสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่นในทะเล และพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ 

       เมื่อพิจารณาเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทำได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อน เป็นไอน้ำ และเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานกล หลังจากนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในที่สุด รวมถึงวิธีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างวิธีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ 

       1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนระบบรางพาราโบลิค โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงรวมแสงอาทิตย์สะท้อนไปยังท่อบรรจุของเหลวที่ขนานไปกับแนวรางดังรูปที่ 1 เมื่อของเหลวในท่อได้รับความร้อนจนกลายเป็นไอเพื่อขับเคลื่อนกังหันไปผลิตไฟฟ้าในที่สุด 

รูปที่ 1 ระบบรางพาราโบลิค (Parabolic Through)

       2. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนระบบจานแสงและเครื่องจักรสเตอร์ (Dish/Stirling Engine System) [1] ใช้หลักการสะท้อนรวมแสงอาทิตย์ไปยังจุดโฟกัสของจานรับแสงซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรสเตอร์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าดังรูปที่ 2 โดยที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่จุดโฟกัสของของจานรับแสงเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานกลและจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าในที่สุด

รูปที่ 2 โรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบจานแสงและเครื่องจักรสเตอร์ (Maricopa Solar project)
http://www.power-technology.com

       3. การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell หรือ photovoltaic cell : PV) สร้างขึ้นครั้งแรกใน Bell Labs เมื่อปีค.ศ.1954 โดยอาศัยหลักการ photoelectric effect คือ เมื่อแสงหรือโฟตอนตกกระทบรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ ทำให้อิเล็กตรอนอิสระหลุดจากอะตอมและเคลื่อนที่ไปกลายเป็นกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการผลิต เซลล์แสงอาทิตย์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว (mono-crystalline) แบบผลึกรวม (poly-crystalline) และแบบฟิล์มบาง (amorphous thin film solar cell) โดยทั่วไป การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ทำได้ 3 ลักษณะคือ

       3.1 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand Alone System) เป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

รูปที่ 3 ตัวอย่างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar Power Plant) [2]

       3.2 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid Connected System) [3] เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสายส่งกำลังไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งระบบนี้จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า

       3.3 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) [4] เป็นระบบผสมผสานระหว่างระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบอื่น เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ หรือระบบอื่นๆตามความเหมาะสม

       จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถออกแบบได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน จากความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือด้วยวิธีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ก่อมลพิษ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และด้วยผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานสะอาดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลอ้างอิง
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานแสงอาทิตย์. สารานุกรมพลังงานทดแทน (pp. 15, 17, 24, 29, 34). กรุงเทพ, ประเทศไทย
[2] http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/japan-building-worlds-largest-floating -solar-power-plant
[3] http://www.alternative-energy-tutorials.com/solar-power/stand-alone-pv-system.html
[4] http://m.hoga-renewable.es.t

<< ย้อนกลับ