Research

LEAN SUPPLY CHAIN โซ่อุปทานแบบลีน


อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ​​  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
26 ตุลาคม 2559  

       Lean  คำนี้โดยทั่วไปคนมักจะนึกถึงความหมายคือ “ผอม” หรือ “เนื้อไม่มีมัน” สำหรับในมุมมองของงานโลจิสติกส์หรืออุตสาหกรรมนั้น คือ การใช้หลักการในการระบุและกำจัดความสูญเปล่าการการทำงาน หรือกระบวนการผลิต ส่วนคำนิยามของ Supply Chain โดย Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols, Jr. “ Supply Chain Management  (SCM) is the integration and management of supply chain organizations and activities through cooperative organizational relationships,effective business processes , and high levels of information sharing to create high-performing value systems that provide menber organizations a sustainable competitive advantage.”  ดังนั้นอาจให้ความหมายของ Supply Chain Management ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ (Integration) และการจัดการในองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยโซ่อุปทานจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและบริบทต่างๆ ของกระบวนการสร้างคุณค่า.

       ทั้ง Lean และ SCM ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันจนสามารถนำมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทั้งLean และSCM ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคุณค่าหรือประโยชน์“คุณค่า (Value)” โดยสองแนวคิดนี้เป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความเหมือนกันก็ตรงที่มุ่งเน้นไปที่การไหลของทรัพยากรในการสร้างคุณค่าและการไหลของคุณค่าไปยังลูกค้าอย่างบูรณาการจากต้นชนปลาย (End to End) ดังนั้นเมื่อบูรณาการโซ่อุปทานเข้ากับลีนทรัพยากรในการสร้างคุณค่ามารวมตัวเป็นโซ่อุปทานที่มีการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าแล้วในการจัดการโซ่อุปทานจึงต้องมีขั้นตอนเพื่อให้การจัดการเป็นกระบวนการคือ
       1. การตัดสินใจวางแผน
       2. การนำไปปฏิบัติดำเนินงาน
       3. การประเมินและควบคุม
       4. การปรับปรุง

       เมื่อกล่าวถึงโซ่อุปทานแบบลีนจึงมองไปที่เป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานคือการทำให้โซ่อุปทานมีความเป็นลีนซึ่งมีความหมายว่าโซ่อุปทานจะต้องมีความสามารถในการสร้างคุณค่าได้อย่างดีกว่าเร็วกว่าและต้นทุนต่ำกว่านอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลในโซ่อุปทานหรือในองค์กรจำเป็นที่จะต้องถูกพัฒนาให้มีแนวคิดโซ่อุปทานแบบลีนคือเข้าใจโซ่อุปทานทั้งในมุมมองเชิงทรัพยากรและมุมมองเชิงการจัดการความรู้

       มองโซ่อุปทานจากแนวคิดแบบลีน จึงเป็น“การผสมสานแนวคิดที่มาจากมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันเป็นการบูรณาการแนวคิดที่ทำให้เกิดการเติมเต็มส่วนที่ขาดไป”เรื่องของโซ่อุปทานเป็นเรื่องของโครงสร้างของกระบวนการธุรกิจการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆเข้าด้วยกันเมื่อองค์กรมีโครงสร้างการไหลของทรัพยากรแล้วก็ยังต้องการการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นแนวคิดแบบลีนจึงเป็นแนวทางหรือพื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทานซึ่งทั้งสองแนวคิดจะต้องไปด้วยกันในชื่อของ “โซ่อุปทานแบบลีน”

เอกสารอ้างอิง
1.  http://www.thaitrainingzone.com
2. บทความตีพิมพ์ในนิตยสาร Productivity World ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย ดร.วิทยา สุหฤทดำรง
3. http://www.inboundlogistics.com/cms/article/the-lean-supply-chain-watch-your-waste-line/

<< ย้อนกลับ