คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (MAT)
back