ระเบียบปฏิบัติ ของนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
      โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา อาศัยอำนาจ ความ ในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

      ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2551"

      ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

      ข้อ 3  ให้ยกเลิก

          (1) ข้อบังคับวิทยาลัยมหานคร ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2533
           (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

      ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

           "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

           "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

           "นักศึกษา" หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

           "คณาจารย์" หมายความว่า อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

           "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

      ข้อ 5 นักศึกษาต้องแต่งกายตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน หรือ ติดต่อธุรกรรมหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาชาย

วันเรียนปกติ

         (1) เสื้อเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ไม่ปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า ไม่รัด/หลวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อที่มีลวดลาย หรือสีฉูดฉาด โดยเด็ดขาด

         (2) ในกรณีที่เรียนวิชาปฏิบัติการ ต้องใช้เครื่องแบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น และห้ามสวมเครื่องแบบดังกล่าวนอกห้องปฏิบัติการ

         (3) กางเกงขายาวสีกรมท่า ดำ หรือสีน้ำตาล แบบและทรงสุภาพ ไม่มีรอบขีดข่วนหรือรอยปะเป็นบริเวณกว้าง ในวันสอบ ห้ามสวมกระเป๋าที่มีเกิน 4 ใบ และ/หรือกางเกงที่มีกระเป๋า ที่ด้านข้างของขากางเกง

         (4) เข็มขัดหนังมันหรือหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย

         (5) ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น สีดำ แบบสุภาพ อนุโลมให้สวมรองเท้ากีฬาหรือ รองเท้าผ้าใบแบบและสีสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด

         (6) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ผูกเนกไทของมหาวิทยาลัย

วันงานพิธีของมหาวิทยาลัย

          (1) เสื้อเชิ้ต แขนยาวสีขาว ผูกเนกไทของมหาวิทยาลัย

          (2) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ

          (3) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราของมหาวิทยาลัย

          (4) สวมถุงเท้าสีดำและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาหญิง

วันเรียนปกติ

          (1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ผ้าหน้าแบบเรียบ ไม่รัด/หลวม หรือบาง หรือปรากฏรวดลายบนเนื้อผ้า ติดกระดุมโลหะเงินเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทั้ง 5 เม็ด ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มกลัดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยตรงหน้าอกด้านขวา

          (2) ในกรณีที่เรียนวิชาปฏิบัติการ ต้องใช้เครื่องแบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น และห้ามสวมเครื่องแบบดังกล่าวนอกห้องปฏิบัติการ

          (3) กระโปรงสีกรมท่า สีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรือสูงกว่าสะบ้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร เมื่อวัดในท่ายืนไม่รัด/หลวม หรือปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า ในวันที่เรียนที่มีวิชาปฏิบัติการอนุโลมให้สวมกางเกงขายาวแบบและสีสุภาพได้

          (4) เข็มขัดหนังมันหรือหนังกลับ สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย

          (5) รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดำ อนุโลมให้สวมรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบแบบและสีสุภาพ ทั้งนี้ ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด

          (6) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีขาว

วันงานพิธีของมหาวิทยาลัย

          (1) เสื้อ เช่นเดียวกับข้อ 1(วันเรียนปกติ)

          (2) กระโปรงสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า หรือสูงกว่าสะบ้าไม่เกินเซนติเมตร เมื่อวัดในท่ายืน ไม่รัด/หลวม หรือบาง หรือปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า

          (3) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย

          (4) รองเท้าหนังหุ่มส้นสีดำ

       ข้อ 6 ให้คณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนกำชับ สอดส่อง ดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามข้อบังคับ นี้โดยเคร่งครัด และมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนและ/หรือไม่ให้บริการแก่นักศึกษาที่แต่งกาย ผิดข้อบังคับ ตลอดจนไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่แต่งกายผิดข้อบังคับเข้าห้องเรียนหรือเข้าห้องสอบ

       ข้อ 7 นักศึกษาผู้ใดปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดวินัยและให้พิจารณา สั่งลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาและการลงโทษนักศึกษา

       ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551