ปฏิทินการศึกษา 2559

 

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

- วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา
หมดเขตลาพักการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎประวัติ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

- สอบกลางภาค
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

- หยุดวันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิการยน 2559
- วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาหลังการสอบกลางภาค ในรายวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิการยน 2559 - วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
- หมดเขตลาพักการศึกษาประจําภาคการศึกษา 1/2559

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

- สอบประจําภาค
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนสอบประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 แล้ว (ดูประกาศตารางสอบที่ www.reg.mut.ac.th)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

- หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

- หยุดวันหยุดพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 - สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียน สอบ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ดูประกาศตารางสอบที่ www.reg.mut.ac.th)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

- ประกาศผลสอบประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 - วันเริ่มการเรียน
- การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2559