เสวนากึ่งโต้วาที

เสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดงานเสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active learning และยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ปัญหาและประสบการณ์ในการจัดการ การเรียน "Active learning" ของวิทยากรทั้ง 2 ฝ่าย

 

       โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะการเสวนากึ่งโต้วาที แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่1 "ทำแล้ว"  นำทีมโดยอาจารย์อนุรักษ์ โนสาน และ ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์  และ ฝ่ายที่ 2 "อยากทำ" นำทีมโดย ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม และ ผศ.ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล  บรรยากาศกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างสนุกสนาน  กิจกรรมดีๆ แบบนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจัดกันอย่างต่อเนื่องรอติดตามกันได้ครับ

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่านที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นเริ่มต้นก้าวสำคัญที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตของการทำงานแบบเต็มตัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สายวิชาชีพที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป