กิจกรรม “วาดภาพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “วาดภาพ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

      คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม“วาดภาพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ อาคาร Q (อาคารคณะวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 โดยภาพแรกนั้นถูกวาดขึ้นโดย อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร่วมด้วยนัก
ศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถเข้าไปชมผลงานได้ที่
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร Q (อาคารคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

              

 

 

      กิจกรรม“วาดภาพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นการวาดภาพ
ของพระองค์จำนวน 9 ภาพ ในผืนผ้าใบเดียว เป็นผลงานที่มาจาก อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษาอีกจำนวน 9 ท่าน
ซึ่งทุกภาพล้วนแล้วแต่มาจากใจของผู้วาดทั้งสิ้น เกิดจากความร่วมมืออันดีของทั้ง คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จึงเกิด
ผลงานที่ดีแบบนี้ขึ้นได้

 

      คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต้องยอมรับและนับถือถึงความตั้งใจอันดี ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลงานที่ใช้เวลาถึง 2 วัน เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีประชาชนรักมากที่สุดใน
โลก และยังทรงครองสิริราช สมบัติถึง 70 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลกอีกด้วย