ข่าวสารและกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการเข้าปฏิบัติงานในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมชมรม การเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการร่วมงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน การวางแผน การเคารพกติกา การมีมารยาทในสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น

          การเป็นบุคลากรที่เหมาะสมต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีทั้ง IQ และ EQ ที่ดีควบคู่กันไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคำนึงถึงมาโดยตลอด และจะคำนึงถึงตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมทีรับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทายลัยเทคโนโลยีมหานครสืบไป

  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • รางวัล/การแข่งขัน