ข่าวสาร กิจกรรม


เรียนวิศวะแนวใหม่ สไตล์ เด็ก MUT

เมื่อพูดถึง วิศวกรรมศาสตร์ หลายๆ คนคงเคยได้ยินว่าคณะนี้ ขึ้นชื่อเรื่องความยาก และยิ่งเป็นวิศวกรรมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ด้วยแล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย ทั้งเรื่องความแน่นของเนื้อหา เรื่องคุณภาพของหลักสูตร แต่ก็คุ้มค่า เมื่อบัณฑิตที่จบไป สามารถสร้างชื่อเสียง และผลิตงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ทั้งภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ให้กับประเทศชาติ และกว่า 28 ปี ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ของเรา ยังคงชื่อเสียงนี้ มาตลอดทั้งในแวดวงวิศวกร และคนทำงานด้านเทคโนโลยี

MUT นอกจากเป็นผู้นำด้านวิชาการ และมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดอุตสาหกรรม 4.0 รองรับการมาของยุค Internet of Things แล้ว วิธีการเรียนการสอนของ MUT ก็ถูกปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

และในวันนี้ MUT ได้สร้างสรรค์วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง อยากเรียนอะไรได้เรียน อยากรู้อะไรได้รู้ กับรูปแบบการเรียนที่เรียกว่า Integrated Learning หรือ การควบรวมวิชาเรียนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเด็กยุคใหม่ ให้ได้ใช้จินตนาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น การเรียนแบบบูรณาการของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และปฏิบัติการเคมี จากเดิมที่ต้องเขียนโปรแกรมให้แขนกลหยิบจับวัตถุตามโจทย์มาตรฐาน ให้เป็นการบังคับใช้แขนกล เพื่อใช้ในการหยิบส่วนผสมของอาหาร และอีกมุมหนึ่ง ก็จะเป็นการแทรกความรู้ด้านเคมี เรื่องการเสื่อมสภาพของโปรตีนเชิงซ้อน ควบรวมลงไปในคลาสเดียวกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่เปลี่ยนไป และนักศึกษาเกิดความรู้สึกสนุกกับการเรียนอีกด้วย

 

การเรียนแบบบูรณาการในวิชาการเขียนโปรแกรมสั่งงานแขนกล และวิชาปฏิบัติการเคมี

 

 
     
 

 

 

การเรียนแบบบูรณาการในวิชา Database Management Design Systems และ Software Engineering

การทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ เป็น Soft Skill ที่ถูกแฝงลงไปในการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งตลอดเวลาของช่วงการเรียนการสอน พบว่านักศึกษารู้ว่าวิชานี้เรียนไปเพื่ออะไร และประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง และมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน รวมถึงผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการวัดผลปลายภาค ของนักศึกษา ปี 2559 และ ปี 2560 โดยที่ไม่ได้ลดรายละเอียดของเนื้อหาลงเลย

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็น #วิศวกรพันธุ์ใหม่ กับรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่โดย #ครูพันธุ์ใหม่ ที่ #MUT มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสมัครได้ที่ www.mut.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2988-3655 ต่อ 1105-7

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ