ข่าวสาร กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2560


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์
        กิจกรรมในงานปฐมนิเทศครั้งนี้ นอกจากพิธีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย ทุนเรียนดี สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และทุนสํานักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ แล้วยังมีการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้ห้องสมุดประจําปีการศึกษา 2560 และการแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลหนองจอก พ.ต.อ.ดร.พรเทพ สูติปัญญา และการแนะแนวทางในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_07.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_08.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-08-60/04-08-60_09.jpg

<< ย้อนกลับ