คณะและสาขาที่เปิดสอน ปริญญาโท-เอก

 

หลักสูตรและสาขาวิชา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมดาวเทียม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Click

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Click

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท