"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร. 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 1105-7