MUT
FACULTY OF
VETERINARY MEDICINE
  • banner

คณะสาขาสัตวแพทย์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

6 ปี
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
51,800.00 50,200.00 14,150.00

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
56,300.00 70,300.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
68,800.00 70,700.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
65,400.00 65,400.00 4,000.00

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
76,900.00 67,800.00 9,100.00

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
67,700.00 53,600.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 792,150

ค่าหน่วยกิต 2,400 บาท