MUT
FACULTY OF
VETERINARY MEDICINE
  • banner

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

   บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง และการอนุรักษ์สัตว์ โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบทั้งในด้านศีลธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

สืบเนื่องมาจากปัจจุบันนี้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างกว้างขวาง มีการนำความรู้ในสาขาดังกล่าวมาปรับใช้ทางด้านสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการรักษาทางด้านสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์เลี้ยง การเพิ่มผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างดี มีความสามารถในเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มี 4 แผนการเรียน ประกอบไปด้วยแผน ก1 ก2 ข และ sandwich program ซึ่งนักศึกษาในทุกแผนการเรียนสามารถไปทำวิจัยยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ อาทิเช่น ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

อาชีพที่รองรับ

 - อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา

- นักวิจัย ในหน่วยงานราชการและเอกชน

 

อาชีพที่รองรับ

- นักวิชาการ ในหน่วยการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทำฟาร์มปศุสัตว์   ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและเอ็มบริโอ   ผลิตอาหารสัตว์

แนวทางการเรียนการสอน

องค์ประกอบของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      38  หน่วยกิต คิดเป็น   100 %

องค์ประกอบของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ก. หมวดวิชาบังคับ        12  หน่วยกิต คิดเป็น   32 %

ข. หมวดวิชาเลือก           6  หน่วยกิต คิดเป็น   16 %

ค. หมวดวิชาสัมมนา         2  หน่วยกิต คิดเป็น    5 %

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   18  หน่วยกิต คิดเป็น   47 %

อาจารย์ประจำสาขา

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ผ่านการรับรองสถาบันจากสัตวแพทยสภา มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับสูงจำนวนมาก มีความชำนาญในการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับของสังคมดังปรัญญาที่ว่า  รู้จริง  ทำได้ดี  มีจริยธรรม  ให้เป็นที่ภาคภูมิใจและสมกับที่เป็นสัตวแพทย์แห่งมหานคร

×