MUT
FACULTY OF
VETERINARY MEDICINE
  • banner

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

   บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง และการอนุรักษ์สัตว์ โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบทั้งในด้านศีลธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

 

   

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันอย่างเหมาะสมให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา การตรวจสุขภาพสัตว์  การวินิจฉัยโรคสัตว์  การบำบัดรักษา  การพยากรณ์โรคสัตว์ และแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ความรู้เพื่อการรักษา โดยมีลำดับดังนี้

- ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตววิทยา

- ความรู้เฉพาะทาง สัตวศาสตร์ การรักษา และการดูแล เคมี การเพาะและเลี้ยงดู 

- ภาคปฏิบัติ การรักษา การผ่าตัด การพยาบาล

อาชีพที่รองรับ

   สายงานอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยบัณฑิต สามารถประกอบวิชาชีพในหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่  อาจารย์ นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กองสัตวรักษ์ กองวัคซีนและเซรุ่ม กองผสมเทียม กองอาหารสัตว์ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กองควบคุมสัตว์  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ เป็นต้น สำนักอนามัย กระทรวงกลาโหม เช่น กองพันทหารม้า กรมการแพทย์ทหารบก กองทัพอากาศ กรมตำรวจ องค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
            

อาชีพที่รองรับ

   หน่วยงานเอกชน ได้แก่บริษัทธุรกิจปศุสัตว์ บริษัทยาสัตว์  บริษัทอาหารสัตว์ วัคซีนและอุปกรณ์ทางด้านสัตวแพทย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาไปอย่างมาก
    นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวกับสวนสัตว์ และการประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ การเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ เปิดร้านขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 247 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป     30  หน่วยกิต คิดเป็น  12 %
หมวดวิชาเฉพาะ   211  หน่วยกิต คิดเป็น  85 %
หมวดวิชาเลือก      6  หน่วยกิต คิดเป็น    3 %

อาจารย์ประจำสาขา

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ผ่านการรับรองสถาบันจากสัตวแพทยสภา มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับสูงจำนวนมาก มีความชำนาญในการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับของสังคมดังปรัญญาที่ว่า  รู้จริง  ทำได้ดี  มีจริยธรรม  ให้เป็นที่ภาคภูมิใจและสมกับที่เป็นสัตวแพทย์แห่งมหานคร

×