MUT
FACULTY OF
VETERINARY MEDICINE

เกี่ยวกับเรา

ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถือกำเนิดมาในภาวะที่ค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ ภายใต้การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพียงไม่กี่แห่งสามารถผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ปีพุทธศักราช 2535 เป็นจุดตั้งรากฐานของคณะฯ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มีดำริในการตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และได้เชิญ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ดำรง พฤกษราช อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณบดีท่านแรก ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงให้คณะฯ เป็นกำลังหลักในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการสังคมที่มีคุณภาพรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ดำรง พฤกษราช ได้วางรากฐานหลักฐานสูตรที่มีความทันสมัยตลอดจนพัฒนาและเตรียมการในด้านบุคลากร โดยจัดส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่มีความสำคัญ ณ มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ แฮนโนเวอร์ สหพันธรัฐเยอรมันนี

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2535 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระมหาวิทยาลัยของรัฐในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว 
 • โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ดำรง พฤกษราช ดำรงตำแหน่งคณบดีท่านแรกของคณะฯ
 • เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2535 จำนวน 10 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นปีที่ 20 และมีนักศึกษารวมกว่า 800 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งมันตาม ปรัญญาที่ว่าด้วย “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง” และ ปณิธาน “รู้จริง คิดเป็น ทำได้ดี มีจริยธรรม”
 • คณะฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ ผนวกกับการบริการสังคมในสาขาวิชาชีพดังนี้ 
 • เปิดโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2539 และปรับปรุงเพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มากขึ้น เป็นโรงพยาบาลสัตวเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็กในปีพ.ศ. 2551
 • ก่อตั้งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์เปิดในปี พ.ศ. 2540
 • โรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดเล็กเปิดในปี พ.ศ. 2541 
 • มหาวิทยาลัยอนุมัติก่อสร้างอาคาร I และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2550 คณะฯ จัดงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ เป็นครั้งแรก 
 • ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารเรียน R เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และการให้บริการวิชาการ และบริการสังคม 
 • ปี พ.ศ. 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าเป็นสมาชิก Asian Association Veterinary School ซึ่งการเป็นสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับสถานบันการศึกษาในระดับภูมิภาค
 • เปิดหลักสูตร วท.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์) และ สก.อ. ให้การรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

     ส่วนในด้านหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย (ตามหนังสือเลขที่ มท 0207 / 68098 ลงวันที่ 7 เมษายน 2541) ในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อรองรับ การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และบริการให้กับฟาร์มสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์ รวมทั้งการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ในปี พศ.2542 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้าน สัตว์ใหญ่และโรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการให้บริการรักษาสัตว์ใหญ่ทั้งในและนอกสถานที่ และในปี พศ.2551 คณะฯ ได้สร้างอาคารเรียนบรรยายและปฏิบัติการทางพรีคลินิกและคลินิก รวมทั้งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็กแห่งใหม่ รองรับการเรียนการสอนทางพรีคลินิกและให้บริการรักษาสัตว์เล็ก รวมถึงสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ หลังจากนั้นในปี พศ. 2553 และ ปี พศ. 2555 ทางคณะฯ มีพัฒนาการทั้งทางด้านหลักสูตรเพิ่มเติม คือ มีการปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

ทำเนียบคณบดีฯ
รายนามคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
จากอดีตถึงปัจจุบัน

สาสน์จากคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถือกำเนิดมาในภาวะที่ค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ ภายใต้การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพียงไม่กี่แห่งสามารถผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ปีพุทธศักราช 2535 เป็นจุดตั้งรากฐานของคณะฯ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มีดำริในการตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และได้เชิญ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ดำรง พฤกษราช อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณบดีท่านแรก ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงให้คณะฯ เป็นกำลังหลักในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการสังคมที่มีคุณภาพรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ดำรง พฤกษราช ได้วางรากฐานหลักฐานสูตรที่มีความทันสมัยตลอดจนพัฒนาและเตรียมการในด้านบุคลากร โดยจัดส่งคณาจารย์ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่มีความสำคัญ ณ มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ แฮนโนเวอร์ สหพันธรัฐเยอรมันนี

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2535 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระมหาวิทยาลัยของรัฐในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 • โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ดำรง พฤกษราช ดำรงตำแหน่งคณบดีท่านแรกของคณะฯ
 • เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2535 จำนวน 10 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นปีที่ 20 และมีนักศึกษารวมกว่า 800 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งมันตาม ปรัญญาที่ว่าด้วย “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง” และ ปณิธาน “รู้จริง คิดเป็น ทำได้ดี มีจริยธรรม”
 • คณะฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ ผนวกกับการบริการสังคมในสาขาวิชาชีพดังนี้
 • เปิดโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2539 และปรับปรุงเพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มากขึ้น เป็นโรงพยาบาลสัตวเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็กในปีพ.ศ. 2551
 • ก่อตั้งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์เปิดในปี พ.ศ. 2540
 • โรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดเล็กเปิดในปี พ.ศ. 2541
 • มหาวิทยาลัยอนุมัติก่อสร้างอาคาร I และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2550 คณะฯ จัดงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ เป็นครั้งแรก
 • ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารเรียน R เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และการให้บริการวิชาการ และบริการสังคม
 • ปี พ.ศ. 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าเป็นสมาชิก Asian Association Veterinary School ซึ่งการเป็นสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับสถานบันการศึกษาในระดับภูมิภาค
 • เปิดหลักสูตร วท.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์) และ สก.อ. ให้การรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

ส่วนในด้านหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย (ตามหนังสือเลขที่ มท 0207 / 68098 ลงวันที่ 7 เมษายน 2541) ในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อรองรับ การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และบริการให้กับฟาร์มสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์ รวมทั้งการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ในปี พศ.2542 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้าน สัตว์ใหญ่และโรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการให้บริการรักษาสัตว์ใหญ่ทั้งในและนอกสถานที่ และในปี พศ.2551 คณะฯ ได้สร้างอาคารเรียนบรรยายและปฏิบัติการทางพรีคลินิกและคลินิก รวมทั้งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็กแห่งใหม่ รองรับการเรียนการสอนทางพรีคลินิกและให้บริการรักษาสัตว์เล็ก รวมถึงสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ หลังจากนั้นในปี พศ.2553 และ ปี พศ. 2555 ทางคณะฯ มีพัฒนาการทั้งทางด้านหลักสูตรเพิ่มเติม คือ มีการปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ คณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการและได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกับสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่างประเทศ ได้แก่ University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation สหพันธรัฐเยอรมันนี, Tokyo University of Agriculture and technology ประเทศญี่ปุ่น, Kitasato University, School of Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น

คณะฯ เริ่มจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2550 และได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 คณะฯ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันอื่นๆ และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิทย์เก่าที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในด้านต่างๆ

และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นอกจากเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีทักษะในด้านวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยผ่านทางหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ และศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ ยังทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ ให้คำแนะนำในการดูแลและการจัดการสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคต่างๆ ทั้งที่เป็นโรคในสัตว์และโรคสัตว์สู่คน รวมทั้งการออกไปให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคและทำหมันสุนัขและแมวที่อยู่ในชุมชนและตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ

นอกจากนี้ทางคณะฯ โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับคณะสัตวแพทย์จากสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย ในการออกหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทานฯ เพื่อไปให้บริการตรวจรักษาโรคสัตว์ตามท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ