MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

MODERN TECHNOLOGY DEVELOPMENT

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่

    เรียน MSIT ที่นี่ดี.....ที่ มหานคร
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology Development) ปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบ และพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

อาชีพที่รองรับ

- ผู้จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

อาชีพที่รองรับ

- ผู้วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวทางการเรียนการสอน

แผน ก (ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาสัมมนา        4 หน่วยกิต คิดเป็น 10 %
ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต คิดเป็น 51 %
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ                               15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาแขนงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่   18 หน่วยกิต คิดเป็น 46 %
ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ                6 หน่วยกิต คิดเป็น 15 %

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราจะสร้างลูกหลานของท่านให้มีอนาคตที่ดีให้ได้ครับ"