MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

IT MANAGEMENT IN DIGITAL ECONOMY

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล

    เรียน  MSIT ที่นี่ดี.....ที่ มหานคร
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหาร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร

อาชีพที่รองรับ

- ผู้จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

อาชีพที่รองรับ

- ผู้วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวทางการเรียนการสอน

แผน ก (ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาสัมมนา        4 หน่วยกิต คิดเป็น 10 %
ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต คิดเป็น 51 %
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ                              15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาแขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล  18 หน่วยกิต คิดเป็น 46 %
ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ               6 หน่วยกิต คิดเป็น 15 %

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราจะสร้างลูกหลานของท่านให้มีอนาคตที่ดีให้ได้ครับ"