MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

DATA ANALYTICS

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล

    เรียน  MSIT ที่นี่ดี.....ที่ มหานคร
    ปัจจุบันการทำการตลาดในยุคดิจิตอลสามารถช่วยให้ Startup Company เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายสะดวกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการมีช่องทางที่มากขึ้นอาจส่งผลต่อการทำตลาดที่ไม่มีทิศทาง ยังผลให้การตลาดมุ่งเน้นกลุ่มลูกคาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงหรือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกคาเป้าหมายได้แต่ในช่องทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้บริษัทต้องสูญเสียค่าใช่จ่ายที่ไม่ก่อใหเกิดผลกำไร ในยุคดิจิตอลข้อมูลดิบเกี่ยวกับลูกค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนมาก ความสามารถในการนำข้อมูลดังกล่าวจากหลายๆที่มาวิเคราะห์จึงจำเป็นอย่างมากในการกำหนดทิศทางการทำการตลาดของบริษัทเพื่อต่อยอดและแข่งกันทางธุรกิจได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation)โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

อาชีพที่รองรับ

- ผู้จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

อาชีพที่รองรับ

- ผู้วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวทางการเรียนการสอน

แผน ก (ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาสัมมนา        4 หน่วยกิต คิดเป็น 10 %
ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต คิดเป็น 51 %
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ                   15 หน่วยกิต คิดเป็น 39 %
ข.  หมวดวิชาแขนงการวิเคราะห์ข้อมูล  18 หน่วยกิต คิดเป็น 46 %
ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต คิดเป็น 15 %

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราจะสร้างลูกหลานของท่านให้มีอนาคตที่ดีให้ได้ครับ"