MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ปริญญาเอกที่ดี มีมาตรฐานสากล ต้องไอทีมหานคร
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 จัดทำขึ้นเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสูงทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศ โดยดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทำการทดลอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้อย่างเป็นสากล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

อาชีพที่รองรับ

- นักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่รองรับ

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการโครงการวิจัย
- ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิต 52 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาบังคับ        10 หน่วยกิต คิดเป็น 19 %
ข.  หมวดวิชาเลือก          6  หน่วยกิต คิดเป็น 11 %
ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต คิดเป็น 70 %

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราจะสร้างลูกหลานของท่านให้มีอนาคตที่ดีให้ได้ครับ"