MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเรียนรู้เน้นรากฐาน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี พัฒนาโปรแกรมสานฝันอนาคต

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อาชีพที่รองรับ

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาโปรแกรม
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

อาชีพที่รองรับ

- ผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย
- นักทดสอบระบบ
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
หลักสูตร 4 ปี
หมวดวิชาทั่วไป    30 หน่วยกิต คิดเป็น 24 %
หมวดวิชาเฉพาะ    87 หน่วยกิต คิดเป็น 71 %
หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %

 

จำนวนหน่วยกิตที่ยกเว้นเท่ากับ 42 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตคงเหลือเท่ากับ 81 หน่วยกิต
หลักสูตรเทียบโอน
หมวดวิชาทั่วไป    12 หน่วยกิต คิดเป็น 15 %
หมวดวิชาเฉพาะ    69 หน่วยกิต คิดเป็น 85 %
หมวดวิชาเลือกเสรี  0 หน่วยกิต คิดเป็น   0 %

อาจารย์ประจำสาขา

อ. สืบทัศน์ ลิ่มสาย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราจะพัฒนาลูกหลาน ของท่านให้มีอนาคตที่ดีให้ได้ครับ"