MUT
FACULTY OF
INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการเข้าด้วยกัน สร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบไอทีให้มีความก้าวทันยุคสมัยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ล่าสุด จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ทรงพล รื่นสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเเละประชาสัมพันธ์
ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย