MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

    สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เป็นการรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ดังนี้

  1. สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ๆ ในการสร้างต้นแบบ การผลิต และการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตัวเอง
  2. สามารถเริ่มต้นการพัฒนาและการจัดการโครงการนวัตกรรม หรือคิดริเริ่มธุรกิจที่สามารถผสานรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน
  3. มีส่วนร่วมในการทำโครงงานสหวิทยาการภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ และได้รับความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

"ผสานรวมความต่าง สร้างโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation and Business Management" 

อาชีพที่รองรับ

- งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- งานด้านการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
- งานจัดการโครงการ
- งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
- งานด้านสินค้าระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ

- งานด้านการบริหารทั่วไป
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร
- นักวิชาการและนักวิจัย

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   33 หน่วยกิต คิดเป็น  27 %
หมวดวิชาเฉพาะ   82 หน่วยกิต คิดเป็น 68 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management