MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

LOGISTICS ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

    วิศวกรรมโลจิสติกส์มหานคร ไม่ได้แค่สอนแต่สร้างวิศวกร เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ แต่เน้นที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อนำทางบัณฑิตสู่ความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

    วิศวกรรมโลจิสติกส์ มุ่งเน้นที่ความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ระบบงานด้านโลจิสติกส์ การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรและการใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในโรงงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มีความเข้าใจในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานเฉพาะส่วนในระบบโลจิสติกส์อย่างครบถ้วน โดยการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ และความรู้ทางวิศวกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์รองรับการทำงานในอุตสาหกรรมหลายแขนง

  - ความรู้พื้นฐานทางระบบโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมการผลิต การบริหารจัดการ

  - การประยุกต์เครื่องมือเครื่องจักรให้สอดคล้องต่อการผลิตแต่ละอุตสาหกรรม

  - การออกแบบและการวัดประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและบริษัท

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรโลจิสติกส์ มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบงานจำแนกไปตามแต่ละอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมต่อแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโรงงานเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์เปิดตำแหน่งหลายตำแหน่งงานดังนี้

อาชีพที่รองรับ

- Design Engineer
- Process Planning Engineer
- Quality Engineer
- Sale Engineer

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร140 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป    30  หน่วยกิต   คิดเป็น  21 %
หมวดวิชาเลือก  104  หน่วยกิต   คิดเป็น  75 %
หมวดวิชาเฉพาะ     6  หน่วยกิต   คิดเป็น   4 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management