MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

CONTROL AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

วก.ระบบวัดคุม คือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเอกด้านระบบวัดคุม สอนลึกด้านควบคุม ปฏิบัติเข้มด้านเครื่องมือวัด ถนัดใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมติวเข้มเชิงปฏิบัติด้าน PLC มีระบบการสอนแบบ Active learning
 

   วิศวกรรมระบบวัดคุม เน้นหนักที่ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการทำงานเป็นระบบ ควบคุมการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ควบคุมการทำงานร่วมกันทั้งระบบของเครื่องจักรจำนวนมาก โดยเน้นที่การศึกษาการทำงานของระบบเครื่องจักรที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม ศึกษาการใช้งานเครื่องมือวัด ศึกษาการวิเคราะห์ผลที่แสดงออกบนเครื่องมือวัดว่าสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพอย่างไร ศึกษาการแก้ไข และออกแบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรจากผลที่วัดออกมาได้ 

   วิศวกรระบบวัดคุม มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม การออกแบบให้เครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ (Sensor) ตัวอย่างเช่น ตัววัดอุณหภูมิ ตัววัดค่าความชื้น ตัววัดค่าความดันในเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การทำงานแบบรวบยอด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน หรือสามารถออกแบบการทำงานของทั้งโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศเปิดรับวิศวกรรมระบบวัดคุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาชีพที่รองรับ

- Product Engineer
- Process Engineer
- Maintence Engineer
- Quality Engineer

อาชีพที่รองรับ

- Project Engineer
- Design Engineer
- Sale Engineer
- R&D

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร148 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 20 %
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต คิดเป็น 76 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น  4 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management