MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

MECHATRONICS ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

    ระบบวัดคุม คือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเอกด้านระบบวัดคุม สอนลึกด้านควบคุม ปฏิบัติเข้มด้านเครื่องมือวัด ถนัดใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมติวเข้มเชิงปฏิบัติด้าน PLC มีระบบการสอนแบบ Active learning

    วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มุ่งเน้นด้านการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงานให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน การออกแบบเครื่องจักรกลหนัก โครงสร้างของเครื่องจักร อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

- กฎ และ ทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้า

- การออกแบบวงจรเพื่อควบคุมเครื่องจักร

- การคำนวณโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ และการสร้างเครื่องจักรกล

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยภาษาเฉพาะทาง

- การออกแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โรงงาน

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการออกแบบวงจรควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีความสามารถออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ได้ด้วย ทั้งยังสามารถซ่อมบำรุง และ พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรกลตามความต้องการของโรงงานต่าง ๆได้ ทำให้มีบริษัทองค์กรภาคเอกชน และ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดตำแหน่งต้อนรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส์

อาชีพที่รองรับ

- Robotic Engineer
- Quality Engineer
- Process Engineer
- Maintenance Engineer
- Design Engineer

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร148 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30   หน่วยกิต   คิดเป็น 20 %
หมวดวิชาเลือก   112 หน่วยกิต   คิดเป็น  76 %
หมวดวิชาเฉพาะ    6   หน่วยกิต   คิดเป็น  4 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management