MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING FOR DIGITAL ECONOMY

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสือสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

    "ศาสตร์ผสมผสาน เพื่อเชี่ยวชาญหลายแขนง เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม ก้าวหน้าเร็วกว่าแสง ทลายกำแพงการสื่อสาร สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล" วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
 

    วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากร ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลง ของสังคมและระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน วิศวกรรมที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้พิจารณา เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น โดยมีปรัชญาในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ทางดานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศรวมไปถึงการบริหารจัดการโครงข่ายเข้าด้วยกัน

อาชีพที่รองรับ

   วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ที่ต้องการผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้หลายด้าน เพื่อนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้สำเร็จการศึกษาจึงสามารถทำงานในบริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ทางด้านโทรคมนาคม
- Telecommunication Network and Internet
- Wired Line & Wireless
- Network Planning and Management

อาชีพที่รองรับ

ทางด้านคอมพิวเตอร์
- Operating System Administrator
- Modern Language Developer
- Database Developer & Design
- Application Developer
- Hardware Architectures
- Internetworking Protocol
- Network Security


ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
- การบริหารโครงการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- การออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- บริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี เช่น กฏระเบียบและจริยธรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หรือสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เศรษญศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร142 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป   30 หน่วยกิต คิดเป็น 21 %
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต คิดเป็น 75 %
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   4 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management