MUT
FACULTY OF
ENGINEERING

COMPUTER ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CDiO Education Framework


Conceive
การรับรู้ปัญหา

Design
การออกแบบ

Implement
การสร้างสรรค์ผลงาน

Operate
การนำไปใช้งานจริง

CDIO นั้นเป็นหัวใจหลักของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้มาแก้ปัญหา มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ Conceive-Design-Implement และ Operating ขบวนการของ CDIO จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมาถนะสูงในการทำงาน เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์สูงสุด

C = Conceive รับโจทย์จริงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบสนองโจทย์ที่ได้รับ

I = Implement ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

O = Operate นำไปใช้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการจากโจทย์ที่ได้รับมา และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากต้องมีการแก้ไขจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อปรับปรุง และหากสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอน C-D-I-O เพื่อพัฒนาต่อยอด

จากการทำ CDIO นี้ นอกจากนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะไปใช้ทำโครงงานแล้ว ยังได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ได้รับการแก้ไขและได้รับการพัฒนาจากการทำโครงงานเหล่านี้ด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   มุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น Data Science และ Data Analytics ที่เป็นรากฐานสำคัญของการใช้งาน Big Data เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”

อาชีพที่รองรับ

   เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ก็ไม่มีวันจบสิ้นเช่นกัน เราพร้อมจะทำให้การเรียนรู้ทุกวัน สนุก และท้าทายอย่างไม่จบสิ้น ทั้ง Hardware software network AI และApplication ต่างๆ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อาชีพที่รองรับ

- อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชน
- วิศวกร
- ผู้บริหาร

แนวทางการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ       6 หน่วยกิต คิดเป็น 16 %
ข. หมวดวิชาเลือก       18 หน่วยกิต คิดเป็น 47 %
ค. หมวดวิชาสัมมนา       2 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คิดเป็น 32 %

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Algorithm
ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Automation
ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Embeded
ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Electronics and Measurement
อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Programing Language
อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Network and Security
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
หัวหน้าความเชี่ยวชาญด้าน Innovation and Management