MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION
  • banner
  • banner
  • banner

คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

4ปี (ผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
29,100  23,100.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 198,400

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 27,600.00  24,200.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 198,400

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
27,600.00  18,700.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 198,400

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
30,900.00  18,700.00 -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 198,400

ค่าหน่วยกิต 1,100 บาท

เทียบโอน
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
34,900 24,200.00  8,700.00

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 124,300

ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
30,900.00 22,000.00  7,600.00

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 124,300

ค่าหน่วยกิต 1,100 บาท

เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
34,900 - -

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการสอน

รวมทั้งสิ้นตลอดการศึกษา 0

ค่าหน่วยกิต 1,100 บาท