MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION

INDUSTRIAL AND LOGISTICS MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตร4ปี และหลักสูตรเทียบโอน)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตร4ปี และหลักสูตรเทียบโอน)

   บริหารการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นสาขาใหม่ที่มีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างวิศวกรอุตสาหการที่ขาดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และนักบริหารจัดการที่ขาดความรู้ด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนในการผลิต เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น
  - การศึกษาแนวทางในการจัดการและประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานด้านบริหารธุรกิจ เช่น ระบบบัญชีเบื้องต้น บัญชีต้นทุน การจัดการทางบัญชี การจัดการงบประมาณ  การบริหารจัดการองค์กร ความรู้ด้านการภาษีอากร การเงินธุรกิจ
  - การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการทางอุตสาหกรรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การจัดการงานผลิต การวิจัยดำเนินงาน เป็นการศึกษาเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ในการประกอบกิจการ เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการประกันคุณภาพสินค้า  เป็นต้น

อาชีพที่รองรับ

   นักการจัดการอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำให้องค์กรเติบโต เจริญก้าวหน้า การผลิตได้จำนวนมาก และแม่นยำ ทำให้บุคลากรในองค์กรแสดงศักยภาพออกมาเพื่อประโยชน์แก่องค์กร การจัดการผลผลิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้นักการจัดการอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการขององค์กร และโรงงานที่ต้องการเติบโตและได้ผลประกอบการที่ดี

อาชีพที่รองรับ

- Risk Management
- Change Management
- Business Analyst
- Coopaerator Management
- General Service
- Privilege Sale & Executive

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 23 %
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต คิดเป็น 72 %
หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สิริรักษ์   ภู่วิริยะพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

“ทำในสิ่งที่เชื่อ...ด้วยเหตุผลเป็นที่สุด...”