MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION

MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร4ปี และหลักสูตรเทียบโอน)

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร4ปี และหลักสูตรเทียบโอน)

   บริหารการจัดการ มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการงานบุคคลและองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งให้เกิดประสิทธผลของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม และก้าวล้ำคู่แข่งไปได้ โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางการจัดการโรงงาน การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้
  - พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
  - ความสามารถด้านการบริหารงานองค์กร งานบุคคล การกำหนดพฤติกรรมขององค์กร การจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
  - ความสามารถด้านการบริหางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

อาชีพที่รองรับ

   นักการจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำให้องค์กรเติบโต เจริญก้าวหน้า ทำให้บุคคลากรในองค์แสดงศักยภาพออกมาเพื่อประโยชน์แก่องค์กร การจัดการแนงทางหลักขององค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้นักจัดการเป็นที่ต้องการขององค์กรที่ต้องการเติบโต และได้ผลประกอบการที่ดี

อาชีพที่รองรับ

- Risk Management
- Change Management
- Business Analyst
- Cooperator Management
- General Service
- Privilege Sale & Executive

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 23 %
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต คิดเป็น 72 %
หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

“จงขยัน และรับผิดชอบ ในสิ่งที่ได้รับหมอบหมาย”