MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION
 • banner
 • banner
 • banner
 • สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเกิดความรวดเร็วการเข้าถึงลูกค้า
 • ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การสร้าง start up และธุรกิจ SME
 • เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในยุคนี้และอนาคต

Facilities

การบริหารจัดการ

เน้นการบริหารจัดการงานบุคคลและองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมและก้าวล้ำคู่แข่ง

Facilities

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่

เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 23 %
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต คิดเป็น 72 %
หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Facilities

การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ

การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรไม่ว่าจะเป็นในหรือระหว่างประเทศ

Facilities

Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่

มุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่

Job

Online Business Operators
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

Job

Business Developer
นักพัฒนาธุรกิจ

Job

Digital Business
นักบริหารธุรกิจดิจิทัล

Job

Analyst and Business Planning
นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

Job

Project Manager
นักบริหารโครงการ

Job

ENTREPRENEUR
เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

Job

Management Consultant
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

Job

Personnel Management
นักบริหารฝ่ายบุคคล

MANAGEMENT AND DIGITAL ENTREPRENEUR

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

WHY ? MANAGEMENT AND DIGITAL ENTREPRENEUR

 • สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเกิดความรวดเร็วการเข้าถึงลูกค้า
 • ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การสร้าง start up และธุรกิจ SME
 • เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในยุคนี้และอนาคต

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร 4 ปี
 • หลักสูตรเทียบโอน เรียนวันธรรมดา และ เสาร์/อาทิตย์

จุดเด่นของสาขา

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

การบริหารจัดการ

เน้นการบริหารจัดการงานบุคคลและองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมและก้าวล้ำคู่แข่ง

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่

เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ

การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรไม่ว่าจะเป็นในหรือระหว่างประเทศ

จุดเด่นของสาขา วิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่

มุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ของนักบริหารยุคใหม่

ค่าเทอมเฉลี่ย และ หน่วยกิต เพิ่มเติม

อาชีพที่รองรับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด

สามารถสร้างรายได้ในระดับที่สูง ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การันตี อนาคตการทำงาน

Online Business Operators <br>ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

Online Business Operators
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

Business Developer <br> นักพัฒนาธุรกิจ

Business Developer
นักพัฒนาธุรกิจ

Digital Business <br> นักบริหารธุรกิจดิจิทัล

Digital Business
นักบริหารธุรกิจดิจิทัล

 Analyst and Business Planning <br> นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

Analyst and Business Planning
นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

Project Manager <br> นักบริหารโครงการ

Project Manager
นักบริหารโครงการ

ENTREPRENEUR <br> เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

ENTREPRENEUR
เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

Management Consultant <br> ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

Management Consultant
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

Personnel Management <br> นักบริหารฝ่ายบุคคล

Personnel Management
นักบริหารฝ่ายบุคคล

บรรยากาศการเรียนการสอน

http://www.mut.ac.th/assets/img/campuslife/management-06.JPG
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอสาขา

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

คลิปวีดีโอสาขา

placeholder

placeholder

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife