MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION
  • banner

สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ (เฉพาะหลักสูตรเทียบโอน)

   บริหารสารสนเทศการสื่อสาร มุ่นเน้นที่ความสามารถในการสร้างสื่อให้เป็นที่สนใจ ทั้งสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย งานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ทั้งยังมีความรู้ในด้านการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีขึ้นมา โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางสื่อ และสารสนเทศ การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้
  - พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
  - ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการรับสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง และวิธีในการถ่ายทอด
  - ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

อาชีพที่รองรับ

   นักสารสนเทศการสื่อสาร เป็นผู้ที่เชียวชาญด้านการสร้างสื่อ สารสนเทศทั้งงานพิมพ์ ภาพถ่าย วีดีโอ ข้อความการกระจายเสียง และโดดเด่นในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้โดนใจผู้รับสื่อ ทำให้หน่วยงานที่มีความต้องการบุคลากรในการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานออกไปวงกว้างไม่ว่าจะรูปแบบใด สิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง มีความต้องการนักสารสนเทศการสื่อสาร 

อาชีพที่รองรับ

- Marketing Information
- Management Assistant
- นักประชาสัมพันธ์
- นักโฆษณา
- นักวารสาร
- ผู้เขียนบท

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 23 %
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต คิดเป็น 72 %
หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต คิดเป็น  5 %

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ

“อย่าหยุดที่จะเรียนรู้...ในสิ่งที่ยังไม่รู้“

×