กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 (ระดับปริญญาตรี)

วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ >> คลิก <<
 • สมัครด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์ (เปิดบริการทุกวัน 9:00-17:00 น.)
 • หมายเหตุ
  • ค่าสมัคร 300 บาท ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินโดยสามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII ชั้น 1

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม(วุฒิม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.))
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด เฉพาะนักศึกษาชาย
 • หมายเหตุ
  • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
  • เอกสารข้อใดที่ยังไม่ครบสามารถยื่นในช่วงเปิดเทอมได้ที่สำนักทะเบียน อาคารF ชั้น3

การลงทะเบียน

 • สามารถติดต่อลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ทุกวัน ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ อาคารMII เปิดบริการทุกวัน 9:00-17:00 น. **ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้**
 • ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 นี้ รับส่วนลด 15% ในค่าเทอมแรก
 • กรณีไม่ประสงค์กู้/ชำระเงินด้วยตัวเอง
  • สามารถชำระเต็มจำนวน ด้วยเงินสด หรือ ผ่านบัตรเครดิต (มีค่าบริการ)
  • สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำ 10,000-15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระอีกครั้งในวันเปิดภาคการศึกษา
 • กรณี ประสงค์กู้ กยศ. และ กรอ
  • เป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่า ผู้สมัครไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันที
  • เป็นผู้กู้รายใหม่ กยศ. และ กรอ. ผู้สมัคร สำรองค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนก่อน และติดต่อดำเนินการยื่นเรื่องกู้ได้ที่ ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3666 ต่อ 2323,2324 หรือ www.sl.mut.ac.th

รายละเอียดกำหนดการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

เกณฑ์การรับผู้สมัครจากแต่ละช่องทาง

 • การสอบ กสพท. (รอบที่ 3)
  (โปรดติดตามรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของ กสพท.)
 • การสอบ Admissions (รอบที่ 4)
  (สัดส่วนคะแนนสอบ G-PAX, O-NET, GAT, PAT2 /วันสัมภาษณ์ /วันรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน คณะฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 • การสอบรับตรง (รอบที่ 5)
  (วิชาที่สอบ วิชาชีววิทยา, วิชาเคมี, วิชาภาษาอังกฤษ และทักษะทางความคิด ทั้งนี้ กำหนดวันสอบ/เวลาสอบข้อเขียน คณะฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)