สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนคณะนี้
  • สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนคณะนี้
  • อาชีพที่รองรับ
  • แนวทางการเรียนการสอน
  • เยียมชมภาควิชา/เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
  • ข้อมูลอาจารย์
  • ค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนคณะนี้

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันอย่างเหมาะสมให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา การตรวจสุขภาพสัตว์  การวินิจฉัยโรคสัตว์  การบำบัดรักษา  การพยากรณ์โรคสัตว์ และแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ความรู้เพื่อการรักษา โดยมีลำดับดังนี้

  1. ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตววิทยา
  2. ความรู้เฉพาะทาง สัตวศาสตร์ การรักษา และการดูแล เคมี การเพาะและเลี้ยงดู 
  3. ภาคปฏิบัติ การรักษา การผ่าตัด การพยาบาลจำนวนผู้เข้าชม
webs counters