คณะและสาขาที่เปิดสอน ปริญญาตรี

 

หลักสูตรและสาขาวิชา
4 ปี
กยศ.
กรอ.
เทียบโอนวันธรรมดา
กยศ.
กรอ.
เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์
กยศ.
กรอ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  Click

หลักสูตรภายใต้การควบคุมของสภาวิศวกร
วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์
วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ
หลักสูตรภายใต้สภาบันนวัตกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรภายใต้การควบคุมของสภาวิศวกร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

หลักสูตรภายใต้สภาบันนวัตกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมิเดียอาร์ต

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะบริหารธุรกิจ Click

สาขาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Click

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี

กองทุนกู้ยืมฯ