คณะและสาขาที่เปิดสอน ปริญญาตรี

 

หลักสูตรและสาขาวิชา
4 ปี
กยศ.
กรอ.
เทียบโอนวันธรรมดา
กยศ.
กรอ.
เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์
กยศ.
กรอ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click

หลักสูตรภายใต้การควบคุมของสภาวิศวกร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

หลักสูตรภายใต้สภาบันนวัตกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์
( วันเสาร์ Lecture/ออนไลน์ วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติ )

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะบริหารธุรกิจ Click

สาขาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนเสาร์/อาทิตย์

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Click

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Click

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี

กองทุนกู้ยืมฯ

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 ปี

กองทุนกู้ยืมฯ