ศิษย์เก่า

FACULTY OF ENGINEERING

เอกชัย สมบูรณ์

พร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์รุ่นใหม่ ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับหาทางป้องกันและรักษาโรคในสัตว์
เรียนรู้แบบทันสมัยก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด
จนเป็นสัตวแพทย์มืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ ได้มีการรับรองจากหน่วยงานสัตวแพทย์สภา

FACULTY OF BUSINESS ADMIN

เอกชัย สมบูรณ์

พร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์รุ่นใหม่ ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับหาทางป้องกันและรักษาโรคในสัตว์
เรียนรู้แบบทันสมัยก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด
จนเป็นสัตวแพทย์มืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ ได้มีการรับรองจากหน่วยงานสัตวแพทย์สภา

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

เอกชัย สมบูรณ์

พร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์รุ่นใหม่ ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับหาทางป้องกันและรักษาโรคในสัตว์
เรียนรู้แบบทันสมัยก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด
จนเป็นสัตวแพทย์มืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ ได้มีการรับรองจากหน่วยงานสัตวแพทย์สภา

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

เอกชัย สมบูรณ์

พร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์รุ่นใหม่ ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับหาทางป้องกันและรักษาโรคในสัตว์
เรียนรู้แบบทันสมัยก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด
จนเป็นสัตวแพทย์มืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ ได้มีการรับรองจากหน่วยงานสัตวแพทย์สภา